Joachim among the Shepherds

Artist: Giotto
Original name: Gioacchino tra i pastori
Style: Proto Renaissance
Genre: religious painting
Date: 1306
Copyright: Public domain